ลงทะเบียน GSB Senior WOW

 • * รหัสผ่านต้องเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขอย่างน้อย 6 ตัวอักษร
 • ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคารออมสิน ซึ่งรวมถึงพนักงานและตัวแทนของธนาคาร (“ธนาคาร”) ทำการเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ให้ไว้กับธนาคาร และเปิดเผยให้แก่กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร บุคคล หรือหน่วยงานที่ธนาคารมอบหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

  ยินยอม ไม่ยินยอม วัตถุประสงค์
  เพื่อการรับข้อมูลข่าวสาร รวมถึงสิทธิพิเศษ การจัดกิจกรรม และการแจกของรางวัลต่างๆ
  เพื่อประโยชน์ของธนาคารในการนำภาพถ่าย วิดีโอ และชื่อนามสกุลของข้าพเจ้าไปใช้เพื่อการโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร (เฉพาะในกรณีที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือได้รับของรางวัลจากธนาคาร)

  *การให้หรือไม่ให้ความยินยอมไม่ส่งผลต่อการพิจารณาการใช้บริการ หรือผลิตภัณฑ์ หรือธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ของธนาคาร

  หมายเหตุ : ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร / พันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร / บุคคลหรือหน่วยงานที่ธนาคารมอบหมายได้ที่ https://www.gsb.or.th/Personal-Data-Protection-Regulation-by-GSB.aspx(2) และท่านสามารถตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy)
  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gsb.or.th/Personal-Data-Protection-Regulation-by-GSB.aspx(4)